Thầy Cao Thế Trực

 

               NĂM HỌC 2017 - 2018

                      

        Tuần 01 (07/8 - 12/8/2017)

Thứ Năm 10/8 :

                        9h30 : Đồ án Tốt nghiệp 57XD đợt 4 

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

 

       Tuần 02 (14/8 - 19/8/2017) 

Thứ Năm 17/8 : 

                        9h30 : Đồ án Tốt nghiệp 57XD đợt 4  

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

           

       Tuần 03 (21/8 -26 /8/2017) 

Thứ Năm 24/8 : 

                        9h30 : Đồ án Tốt nghiệp 57XD đợt 4  

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


     Tuần 04 (28/8 -02 /9/2017) 

Thứ Năm 31/8 : 

                        9h30 : Đồ án Tốt nghiệp 57XD đợt 4  

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


    Tuần 05 (04/9 -09 /9/2017) 

Thứ Tư 06/9 : 

                       8h30 : Đồ án Tốt nghiệp 57XD đợt 4  :Thông qua bản vẽ

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


   Tuần 06 (11/9 -16 /9/2017) 

Thứ Ba  12/9 : 

                 9h30- 10h00 : Đồ án Tốt nghiệp 57XD đợt 4  : Kí bản vẽ và thuyết minh

Thứ Năm 14/9 :

                 9h30 : Đồ án tốt nghiệp lớp Tại chức Thanh xuân

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


Tuần 07 (18/9 -23 /9/2017) 

Thứ Sáu 22/9 :

                8h30 : Đồ án tốt nghiệp lớp Tại chức Thanh xuân

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


Tuần 08 (25/9 -30 /9/2017) 

Thứ Sáu 29/9 :

                8h30 : Đồ án tốt nghiệp lớp Tại chức Thanh xuân

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệp


     Tuần 09 (02/10 -07 /10/2017) 

Thứ Ba 03/10 :

                 08h30 : Đồ án Tổ chức Thi công lớp NV32

Thứ Tư 04/10 :

                8h30 : Đồ án tốt nghiệp lớp Tại chức Thanh xuân

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


      Tuần 10 (09/10 -14 /10/2017) 

Thứ Năm 12/10 :

                 08h30 : Đồ án Tổ chức Thi công lớp NV32 ( lần 1)

                 09h00 : Đồ án Kỹ thuật Thi công 2 lớp B22XD2

Thứ Sáu 13/10 :

                8h30 : Đồ án tốt nghiệp lớp Tại chức Thanh xuân

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


      Tuần 11 (16/10 -21 /10/2017) 

Thứ Năm 19/10 :

                 08h30 : Đồ án Tổ chức Thi công lớp NV32 ( lần 2 )

                 09h00 : Đồ án Kỹ thuật Thi công 2 lớp B22XD2

Thứ Sáu 20/10 :

                8h30 : Đồ án tốt nghiệp lớp Tại chức Thanh xuân

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

    

    Tuần 12 (23/10 -28 /10/2017) 

Thứ Năm 26/10 :

                 08h30 : Đồ án Tổ chức Thi công lớp NV32 ( lần 3 )                 

Thứ Sáu 27/10 :

                8h30 : Đồ án tốt nghiệp lớp Tại chức Thanh xuân

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

 

     Tuần 13 (30/10 -04 /11/2017) 

Thứ Năm 02/11 :

                 08h30 : Đồ án Tổ chức Thi công lớp NV32 ( lần 4)  Thông qua thuyết minh và bản vẽ chính thức            

Thứ Sáu 03/11 :

                8h30 : Đồ án tốt nghiệp lớp Tại chức Thanh xuân : Thông qua bản vẽ và thuyết minh chính thức

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

   

   Tuần 15 (13/11 - 18 /11/2017) 

Thứ Năm 16/11 :

                 08h30 : Bảo vệ  Đồ án Tổ chức Thi công lớp NV32          

                          09h30 : Đồ án Thi công lớp 59MN2

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


  Tuần 16 (20/11 - 25 /11/2017) 

Thứ Năm 13/11 :

               08h30 :  Đồ án Tốt nghiệp các lớp . S/v đến nhận nhiệm vụ phần Thi công cần mang theo :1 - Xác nhận đã hoàn thành phần Kết cấu   2 - Các bản vẽ phần Kiến trúc . 

                          09h00 : Đồ án Thi công lớp 59MN2

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


 

Tuần 17 (27/11 - 02 /12/2017) 

 

Thứ Năm 30/11 :

               08h30 :  Đồ án Tốt nghiệp các lớp . 

Thứ Sáu 01/12 :

                       08h30 : Đồ án Thi công lớp 59MN2

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


 

Tuần 18 (04/12 - 09 /12/2017) 

Thứ Năm 07/12 :

               08h30 :  Đồ án Tốt nghiệp các lớp . 

Thứ Sáu 08/12 :

                       08h30 : Đồ án Thi công lớp 59MN2

               09h00 : Đồ án Kĩ thuật Thi công 2 lớp B2 .

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


 

Tuần 19 (11/12 -16 /12/2017) 

Thứ Năm 14/12 :

               08h30 :  Đồ án Tốt nghiệp các lớp . 

Thứ Sáu 15/12 :              

               08h30 : Đồ án Kĩ thuật Thi công 2 lớp B2 .

                            Đồ án Thi công lớp 59MN2 sẽ bảo vệ vào tuần sau .

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


 

Tuần 20 (18/12 -23 /12/2017) 

Thứ Năm 21/12 :

               08h30 :  Đồ án Tốt nghiệp các lớp . 

Thứ Sáu 22/12 :            

               08h30 : Đồ án Kĩ thuật Thi công 2 lớp B2 .

               09h00  : Bảo vệ  Đồ án Thi công lớp 59MN2 

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


 

Tuần 21 (25/12 -30 /12/2017) 

Thứ Năm 28/12 :

               08h30 :  Đồ án Tốt nghiệp các lớp . Thông qua các bản vẽ .

Thứ Sáu 29/12 :        

               08h30 : Đồ án Kĩ thuật Thi công 2 lớp B2 .       

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


 

Tuần 22 (01/01 - 06 /01/2018) 

Thứ Năm 04/01

               08h30 :  Đồ án Tốt nghiệp các lớp . Kí các bản vẽ và thuyết minh.

Thứ Sáu 05/01:   

               08h30 : Đồ án Kĩ thuật Thi công 2 lớp B2 .Thông qua bản vẽ .  

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

 

Tuần 23 (08/01 - 13 /01/2018)  

Thứ Sáu 12/01:   

               08h30 :Bảo vệ  Đồ án Kĩ thuật Thi công 2 lớp B2 . 

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

 

Tuần 31 (05/3 - 10 /3/2018)  

Thứ Sáu 09/3:   

               08h30 :Đồ án Tổ chức Thi công lớp 59XD5

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

 

Tuần 33 (19/3 - 24 /3/2018)     

             Đồ án Tổ chức Thi công lớp 59XD5 và 59XD3 : tuần sau sẽ tiếp tục 

 

Tuần 35 (02/4 - 07/4/2018)       

Thứ Sáu 06/4 : 

               08h30 :Đồ án Tổ chức Thi công lớp 59XD5 (lần 1 )

               09h00 :Đồ án Tổ chức Thi công lớp 59XD3 :xác nhận đề và hướng dẫn 

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm 

 

Tuần 36 (09/4 - 14/4/2018) 

Thứ Năm 12/4 : 

               08h30 :Đồ án Tổ chức Thi công lớp 59XD5 (lần 2 ) 

               09h00 :Đồ án Tổ chức Thi công lớp 59XD3 ( lần 1 ) 

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


 

Tuần 37 16/4 - 21/4/2018) 

Thứ Năm 19/4 :

               08h30 :Đồ án Tổ chức Thi công lớp 59XD5 (lần3 ) 

               09h00 :Đồ án Tổ chức Thi công lớp 59XD3 ( lần 2 ) 

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

 

Tuần 40 ( 07/5 - 12/5/2018) 

Thứ Năm 10/5 :

               08h30 :Đồ án Tổ chức Thi công lớp 59XD5 ( lần4 ) 

               09h00 :Đồ án Tổ chức Thi công lớp 59XD3 ( lần 3 ) 

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


 

Tuần 41 ( 14/5 - 19/5/2018) 

Thứ Sáu 18/5 :

               08h30 :Đồ án Tổ chức Thi công lớp 59XD5 ( lần5 ) :thông qua bản vẽ

               09h00 :Đồ án Tổ chức Thi công lớp 59XD3 ( lần 4 ) 

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

 

Tuần 42 ( 21/5 - 26/5/2018) 

Thứ Năm 24/5 :

               08h30 :Đồ án Kỹ thuật Thi công 2 lớp 59XD9 ( lần1 )     

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

 

Tuần 43 ( 28/5 - 02/6/2018) 

Thứ Năm 31/5 :

               08h30 :Đồ án Kỹ thuật Thi công 2 lớp 59XD9 ( lần2 )  

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

 

Tuần 46 ( 18/6 - 23/6/2018) 

Thứ Năm ngày 21/6 :

               08h30: Bảo vệ đồ án Tổ chức thi công lớp 59XD3

               08h45: Đồ án Kỹ thuật Thi công 2 lớp 59XD9 ( lần 3)  

Thứ Sáu ngày 22/6 :

               08h30: Bảo vệ đồ án Tổ chức thi công lớp 59XD5

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm

 

Tuần 47 ( 25/6 - 30/6/2018) 

Thứ Ba ngày 26/6 :

            08h30: Đồ án Kỹ thuật Thi công 2 lớp 59XD9 ( lần 4) : Thông qua bản vẽ 

Thứ Năm ngày 28/6 :

           08h30: Bảo vệ đồ án Kĩ thuật thi công 2 lớp 59XD9

Địa điểm: P605 nhà Thí nghiệm


Sinh viên hỏi bộ môn trả lời

 • 1. Sinh viên hỏi:

  câu hỏi từ bạn: congthien.nuce54@gmail.com

   Thưa thầy cô, hiện tại em đang làm đồ án thi công 1, và ở phần chọn máy thi công em đang băn khoăn chưa chọn được máy cẩu tháp nào phù hợp bởi vì khối lượng bê tông quá lớn mà các máy hiện có trong các sổ tay máy cũ không đạt yêu cầu.Cho nên hiện e đang cần catalog của một số loại cẩu tháp chạy trên ray và máy trộn bê tông những loại mới nhất hiện nay. Em xin cảm ơn ạ!

  Bộ môn Trả lời:

  Em hãy lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công theo các loại cần trục tháp và máy trộn bê tông mà em có thể biết hiện có ở Việt Nam.

   

  2. Sinh viên hỏi:

  Câu hỏi từ bạn: hùng <hanhieuvi0112@gmail.com">hanhieuvi0112@gmail.com>

  kính thưa bộ môn,nhóm làm đồ án tốt nghiệp 53xd3 được nhà trường phân thầy Lê Thế Thái hướng dãn phần thi công.hiện tại bọn em đã xong phần kết cấu.liên hệ với thầy thì thầy bảo tất cả các nhóm tự liên hệ với bạn Tuấn Anh.thực sự bọn em đã lên hỏi bộ môn,phòng đào tạo,tìm ai tên là tuấn anh nhưng k có thông tin gì cả.tất cả đều là tự liên hệ với thầy để nhận đề tài.kính mong bộ môn hồi âm để bọn em được nhận sự hướng dẫn của thầy ạ

  Bộ môn Trả lời:

   Em hãy liên hệ với thầy Lê Thế Thái và đề nghị với thầy bố trí làm việc với các em.

   3. Sinh viên hỏi:

   Câu hỏi từ bạn: Đặng Thành Luân <thanhluanxd7@gmail.com">thanhluanxd7@gmail.com>

  Em xin hỏi thày cô, khi hạ mực nước ngầm có sử dụng được bằng phương pháp bấc thấm được ko ạ? Và nếu sử dụng được thì nguyên lý tính toán và trình tự tính thế nào ạ?
  Mong thày cô có thể cho tiêu đề các tài liệu, hoặc cho em xin tài liệu về phương pháp bấc thấm ( Nếu có công trình đã sử dụng thì rất tốt ạ)?
  Chúc thày cô mạnh khỏe - Hạnh phúc - Thành đạt!

  Bộ môn Trả lời:

   Bấc thấm là biện pháp để gia cố nền chứ không phải để hạ mực nước ngầm, em nên tìm hiểu kỹ lại nguyên lý của phương pháp này.

    4. Sinh viên hỏi:

  Câu hỏi từ bạn:lưu bá vũ <luubavudexauxa@gmail.com">luubavudexauxa@gmail.com>

  các thầy cô cho em hỏi.định mức giờ công trong thống kê lắp đặt ván khuôn lấy như thế nào?

   Bộ môn Trả lời:

  Em có thể tìm hiểu tất cả các định mức lao động mà Nhà nước ViệtNam đã ban hành.

  Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì em xem định mức 726

  Chúc các em sức khỏe và học tập tốt.

  Ban chủ nhiệm Bộ môn CN&QLXD


   


 • Sinh viên hỏi:

  nguyenquyenxd113@gmail.com

  em chào thầy! thầy có thể cho em hỏi là: thực trạng về cơ sở pháp lý của công tác giám sát thi công công trình xây dựng không ạ?

  em cám ơn thầy nhiều ạ!!

  Bộ môn trả lời:

  Giám sát thi công là do các cơ quan tư vấn giám sát thực hiện. Muốn làm công việc đó ( giám sát tư vấn ) yêu cầu phải có chứng chỉ tư vấn giám sát và giấy phép hành nghề tư vấn giám sát

  Chúc bạn sức khỏe - học tập tốt!

  Ban chủ nhiệm Bộ môn

 • Câu hỏi:
  Em chào thầy!
  Em muốn nhờ thầy giúp đở em về học tập.
  Vậy em có thể gặp thầy Nguyễn Đình Thám vào thời gian nào trong tuần ạ!
  Em xin cảm ơn thầy!

  Bộ môn trả lời:
  Trả lời câu hỏi của bạn Phan Văn Hoàng - lớp 52KSCT.

  Bộ môn rất hoan nghênh tinh thần học tập của em.
  Em có thể liên hệ trực tiếp với thầy Nguyễn Đình Thám , cũng như các thầy khác trong Bộ môn qua số điện thoại của các thầy đã đăng trên website
  Chúc em học tập tốt!
  Ban chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ và Quản lý Xây dựng.

Liên kết Website

Dự án xây dựng